Quy hoạch chung đô thị An Nhơn theo hướng đạt chuẩn đô thị loại III

Quy hoạch chung đô thị An Nhơn phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2020

Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Quy hoạch phải gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng.

Nguồn: UBNDBinhDinh

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *